Skip to main content

Pacient má právo

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni,
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak,
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby (neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence),
 • na informace o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (§ 31),
 • klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným službám, přičemž tyto musí být srozumitelně zodpovězeny, (§ 31),
 • právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě může být informace podána, (§ 32),
 • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení /lůžkové péče/,
 • nezletilá osoba a osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům mají právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby určené zákonným zástupcem,
 • na přítomnost osoby blízké nebo jím určené, pokud je to v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady,
 • znát jména zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon,
 • zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,
 • vyslovit tzv.“dříve vyslovené přání“, tj. pro případ, kdyby se pacient dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, může takový souhlas vyslovit předem (§ 36),
 • na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou,
 •  na veškeré informace o svém zdravotním stavu a lékařských a diagnostických postupech, odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí,
 • na bezplatné preventivní vyšetření sledující zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám,
 •  podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče,
 •  na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny,
 • na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu,
 •  na lékařskou službu první pomoci, ústavní pohotovostní službu a ošetření ZZS
 • pacient má právo při přijetí určit osoby, které mohou být informováni o jeho zdravotním stavu, současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet  a pořizovat kopie zdravotnické dokumentace o něm vedené a zda mohou v případech podle § 34 odst. 8 vyslovit souhlas nebo nesouhlas s  poskytnutím zdravotních služeb.
 • Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoli osobě Záznam o vyjádření  pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené,: záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace sdělovány § 33

Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby  podle  odstavce 1, mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a na  pořízení  výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví, nebo zdraví další osoby a to jen v nezbytném rozsahu.