Skip to main content

Vyřizování stížností

Stížnost – podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba ve svém individuálním zájmu domáhá svých porušovaných nebo ohrožovaných práv nebo oprávněných zájmů nebo poukazuje na jiné nedostatky v činnosti zaměstnanců nemocnice.

Anonymní stížnost – stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci člověka. Písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele (anonymní) jsou prošetřovány, pokud je jejich obsah závažný tj. např. stížnosti na hospodaření s majetkem nebo na korupční jednání nebo i jiné stížnosti vyhodnocené ředitelem jako závažné. Ostatní anonymní stížnosti se neprošetřují, mohou však být podkladem pro kontrolní či dohledovou činnost.

Písemná podoba – lze adresovat přímo na ředitelství nemocnice. Adresa Ředitelství Nemocnice následné péče Mor. Třebová, Svitavská 36, Moravská Třebová 571 06

Ústní podání stížnosti – zápis do Formuláře pro podání stížnosti

Telefonická stížnost – stěžovatel je vyslechnut a vyzván k zaslání stížnosti v písemné podobě na adresu ředitelství nemocnice.

Elektronickou poštou na adresu info@nnpmt.cz nebo datovou poštou . Obsahuje-li stížnost údaje potřebné k identifikaci stěžovatele, je stěžovatel informován o obdržení stížnosti elektronickou formou a se stížností je nakládáno jako se stížností písemnou.

Písemnou stížnost, jejíž vyřízení nenáleží do působnosti nemocnice, postupuje ředitelství příslušné organizaci k vyřízení do 5 dnů ode dne doručení. O postupu stížnosti se vyrozumí stěžovatel.

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost: pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo zemřel), osoba zmocněná pacientem. (§ 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách)Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat, datum, vylíčení podstatných okolností problému, označení nebo jméno proti komu stížnost směřuje, kopii rozhodnutí bylo-li vydáno v dané záležitosti.

Šetření stížnosti 

  • Pracovník pověřený prošetřením stížnosti vyplní Záznam o přijetí a vyřízení stížnosti a zabezpečí:
  • Zjištění všech potřebných skutečností umožňujících rozhodnout, zda obsahuje kritiku oprávněnou či nikoliv.
  • V případě oprávněné kritiky zjištění příčin vzniku kritizovaných nedostatků a osob za ně odpovědných.
  • Vedoucí pracovníci, na jejichž úsecích byly při šetření stížnosti prokázány nedostatky, jsou povinni na základě zjištěných skutečností přijmout k jejich odstranění účinná opatření a vyvodit postihy dle Zákoníku práce. Nápravná opatření konzultují s ředitelem nemocnice, následně podávají zprávu o jejich splnění.
  • Ředitel nemocnice po obdržení výsledných materiálů z šetření stížností VŽDY ověří, zda byl dodržen stanovený postup.
  • Řešitel stížnosti navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné
  • Odpovědi stěžovatelům nebo orgánům, podepisuje ředitel nemocnice, případně jeho zástupce. Odpověď může mít věcný ale i omluvný charakter.
  • Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Postupování stížností KÚ PK

Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, úřední hodiny: každou středu od 15:00 hod. do 16:00 hod, tel. spojením na číslo 466 026 447.