Skip to main content

Oznamování – Whistleblowing

Nemocnice následné péče Moravská Třebová má zajištěno oznamování protiprávního jednání. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávní jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje Zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů a  Směrnici EU 2019/1937, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo ochrany finančních zájmů Evropské unie a další).

Oznámení lze podat:

– elektronicky na oznameni.nnpmt@gmail.com

– písemně v listinné podobě na adresu Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, Moravská Třebová nebo osobně na podatelnu nemocnice s označením

„neotvírat – oznámení.nnpmt“

– telefonicky na čísle +420 461 352 410

– v pracovní dny v pracovní době od 8 do 15 hod. osobně po předchozí dohodě na tel. +420 461 352 410.

– oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele. Podat oznámení může též osoba, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí, informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem ČR, informace o činnosti zpravodajských služeb nebo utajované informace, informace ohrožující případné probíhající trestní řízení a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.