Skip to main content

Historie

Stručný nástin počátků lékařství obecně (starověk)

Počátky odborně vedeného zájmu a péče o zdraví lze v prostředí Evropy hledat u starověkých civilizací Řecka. Léčitelství tu bylo úzce propojeno s filozofií. Nelze nezmínit Asklépia, polomýtického, později zbožštělého léčitele (13. století př.n.l.), jehož nám dodnes připomíná jeden ze základních lékařských symbolů – hůl ovinutá hadem. Za reálného zakladatele lékařské vědy je pokládán Hippokratés (460 př.n.l. – 370? př.n.l.). Založil vlastní lékařskou školu, v níž razil mimo jiné názor, že na celkový stav člověka i jeho nemoci má rozhodující vliv okolní prostředí a životospráva. Hippokratovská medicína byla důsledně celostním oborem. Mezi trvalé přínosy tohoto všestranného učence patří mimo jiné i lékařská etika, jejíž součástí je tzv. Hippokratova přísaha, a idea lékařského tajemství, jak je známe i dnes.

V průběhu 1. století n.l. se lékařství začíná latinizovat, objevují se nové myšlenky a podněty, někdy i pozoruhodně přesné. Příkladem je Terentius Reatinus (nebyl profesně lékařem!) a jeho dílo De re rustica: „Tam, kde se nacházejí bažinatá místa, se množí malinkatí živočichové, kteří jsou tak malí, že je oko nerozezná, ale pronikají do těl s dechem nosem nebo ústy a vyvolávají vážná onemocnění“. Nejslavnějším lékařem starověku byl bezpochyby Galénos (Galén, 129 – 216?), původem Řek, praktický lékař na dvoře čtyř římských císařů počínaje Markem Aureliem. Jeho epochální dílo ovlivnilo vývoj medicíny a bylo autoritou po dalších 1500 let.

 

Lékařství v éře středověku

Velké antické civilizace zmizely v propadlišti dějin a fragmentovanou Evropu ovládlo křesťanství. Na jedné straně naprostá většina běžné populace považovala v souladu s učením církve nemoc za zásah Boha, ať již trest za spáchané hříchy, životní zkoušku či příležitost pro pokání umožňující hříchy odčinit a dosáhnout spásy, na straně druhé si byly církevní autority dobře vědomy potřebnosti medicíny. Podle sv. Benedikta je péče o nemocné tím, co stojí nad všemi ostatními povinnostmi. Vidí v ní akt milosrdenství, nadřazený asketickým zásadám. V ideálním plánu kláštera mají prostory určené k ošetřování nemocných řeholníků jednu z nejdůležitějších pozic.

Středověká společnost byla až nečekaně mobilní; nezanedbatelná část lidu byla neustále na cestách a z potřeby péče o poutníky, zejména pro ty nemajetné a nemocné, vznikají útulky. Později se u takového útulku prosadilo pojmenování hospitale (odvozeno z latinských pojmů hospes = host a hospitium = pohostinství), v češtině špitál. Péči o poutníky do Svaté země přebírají do péče rytířské duchovní řády

Přibližně v 11. století započal proces oddělování funkcí hospiců pro poutníky a špitálů určených k péči o osoby chudé, staré, nemocné nebo o opuštěné děti. I tehdy stejně jako dnes platilo, že nemoc je průvodním jevem chudoby nebo stáří. Středověké špitály se tak svým posláním blížily spíše dnešním léčebnám dlouhodobě nemocných, domovům seniorů nebo hospicům, než nemocnicím v moderním slova smyslu.

V roce 1163 na koncilu v Tours církev přenesla provádění všech chirurgických výkonů na osoby vnější, i bez oficiálního lékařského vzdělání – tj. na lazebníky, bradýře apod. Dochází tak k jisté degradaci a vydělení oboru chirurgie jako svého druhu manuálního řemesla; v roce 1268 je v Paříži založen první cech chirurgů (bratrstvo sv. Kosmy a Damiána). Bylo zapotřebí celých staletí a mnoha zápasů, aby chirurgové začali být opět považováni za „lékaře, kteří operují“.

Zhruba od 12. století nahrazuje první, klášterní etapu středověké medicíny etapa scholastická, během níž dochází k rozvoji univerzit a vzniku univerzitní medicíny. Například na proslulé lékařské fakultě v jihofrancouzském Montpellier jsou překládána díla neevropských mistrů v oboru lékařství (např. učenců z arabského světa známých pod latinizovanými jmény Rhazes, Avicenna, Abulcasis) a opisována díla antická. Typická vrcholně středověká univerzita, tzv. „studium generale“, mívala mezi čtyřmi fakultami i fakulta lékařskou. Bylo tomu tak i v Praze na Karlově univerzitě založené v roce 1348, přestože informace o prvním půlstoletí existence jsou jen velmi kusé.

 

Zdravotní a charitativní pomoc ve středověké a raně novověké Moravské Třebové

Město Moravská Třebová bylo v závěru 14. století, zhruba po 100 letech své existence už natolik etablované a prosperující, že jeho bohatí měšťané vedení křesťanským duchem a dobročinností založili na předměstí před Dolní bránou špitál sv. Lazara. Objekt podoby dvora, vystavěný v letech 1398-1408, sestával ze špitální budovy a kaple, zasvěcené sv. Františku z Assisi. Odkazy měšťanů i zemanských rodů Moravskotřebovska po nějakém čase významně rozmnožily špitální nadaci. O jejím rozsahu se dozvídáme z listiny vydané třebovským pánem Ladislavem z Boskovic 24. srpna 1507. Špitálu patřily celé vsi Dětřichov a Borušov, mlýn u Sušic, polnosti a les u Dětřichova směrem k Maletínu, louky podél severního obvodu opevnění města Moravské Třebové a také pozemky za jižním předměstím směrem k Boršovu. Špitál měl kolem 40 lůžek, v případě potřeby mohl být počet umístěných i více než dvojnásobný.

V průběhu staletí zažíval špitál, pečující o zchudlé a zestárlé měšťany, sirotky a v dobách epidemií i o nakažené nešťastníky, doby příznivé i zlé. Poté, co v roce 1541 město i předměstí poničil velký požár, byla špitální kaple přestavěna na kostel. Ten byl v roce 1765 dán do správy řádu piaristů, kteří o 12 let později změnili jeho zasvěcení ke cti sv. Josefa Kalasanského. Upadajícímu špitálu uštědřil konečnou ránu požár města v roce 1840. Po něm byl obnoven jen kostel v novogotické podobě, ostatní špitální budovy ustoupily nové domovní zástavbě. Do dnešní doby se nedochoval ani tento kostel; byl zbořen v roce 1977, neboť svou pozicí komplikoval silniční provoz na křižovatce dnešních ulic Olomoucké, Lanškrounské, Čs. armády a Komenského.

Jaké bylo personální zastoupení lékařských profesí v Moravské Třebové, o tom se dovídáme jen z nahodilých zmínek. Osobními lékaři zámožného magnáta Ladislava Velena ze Žerotína byli doktor Renzier, původem Francouz, a (od roku 1618) Ital Marcus Eugenius Bonacina, daleko proslulejší jako alchymista. O sto let později, za hrozného moru v roce 1715, působil ve městě nastálo pouze chirurg Andreas Hubatschka. Krajskými úřady byl do epidemií stiženého města vyslán lékař David Boulle, proti jehož praktikám a razantním nařízením chirurg Hubatschka intrikoval a dosáhl dokonce Boulleho zatčení a uvěznění. Do města museli být vysláni náhradníci – doktor Peter Quirinus a chirurg Schubert – kteří si v emočně vypjatém prostředí již počínali obezřetněji.

V roce 1678 do města přišli první řeholníci františkánského řádu, kteří od roku 1680 budovali před Horní branou svůj nový konvent s kostelem sv. Josefa a rozsáhlým klášterem (v konečné podobě dokončeným až roku 1745). Za zmíněného moru roku 1715 řádoví bratři pomáhali ve městě především duchovní službou, ale nezříkali se ani činnosti ošetřovatelské. I oni proto měli ve svých řadách oběti. Klášter také sloužil jako nucený lazaret za válek. Při vpádu Prusů v roce 1758 byl refektář obsazen čtyřiceti vojenskými chirurgy, v mnišských celách bylo ubytováno 12 štábních lékařů a celé přízemí bylo obloženo nemocnými. Po bitvě u Lipska v roce 1813 sloužil klášter opět jako lazaret pro raněné a nemocné vojáky, převážně francouzské. V roce 1866, při dalším tažení Prusů, museli řeholníci dokonce konvent uvolnit úplně; ten pak po jistou dobu sloužil především jako místo pro nemocné cholerou a tyfem.

Právě i neblahé zkušenosti s cholerou 1866 vedly rakousko-uherské mocnářství na konci dubna 1870 k vydání zákona 68/1870 o organizaci veřejné služby zdravotní, na svou dobu velmi pokrokového.

 

ambulance obvodního lékaře z 80 let 20 stol.

Všeobecná nemocnice v Moravské Třebové – první léta

V roce 5. srpna 1888 byl v Čechách vydán nový zemský zákon 19/1888, který stanovil jednotné zásady pro zřizování všeobecných veřejných nemocnic. Moravské markrabství bylo rychlejší, to mělo podobný zákon již od roku 1884. Začínají tudíž rychle vznikat nové nemocnice, například v Prostějově hned roku 1885.

V letech 1891-1894 byl moravskotřebovským starostou pokrokový německý liberál Conrad Steinbrecher. Tehdy bylo přijato rozhodnutí postavit všeobecnou nemocnici i v Moravské Třebové. Kníže Jan II. z Lichtenštejna věnoval pro stavbu pozemky, městská spořitelna a městská rada zajistily příslušnou finanční částku, jež pro začátek činila 69 tisíc zlatých. Základní kámen nemocnice byl položen v roce 1892. Stavba pak pokračovala poměrně rychle a dne 10.června 1894 byla nemocnice slavnostně otevřena. Lékařem se stal Dr. Franz Smital.

Nemocnice tehdy sestávala z první budovy jednopatrové, druhé přízemní a z márnice. Na svou dobu měla moderní vybavení, budovy byly již tehdy spojeny telefonem a v každé byl funkční vodovod. V hlavním pavilonu vlevo byly dva pokoje po 4 lůžkách a jeden dvoulůžkový pokoj pro muže, totéž rozvržení bylo i vpravo pro ženy. Ve zvýšeném přízemí byl jeden malý nemocniční pokoj, operační sál, dvě ordinace, dále dvě koupelny a jedna skladovací místnost na prádlo. V prvním patře byly tři obytné místnosti pro sestry a jejich ložnice. V suterénu se nacházela kuchyně, prádelna, byty pro služebný personál, různé sklady, dva pokoje pro „zanedbané nemocné“ a cela pro případné agresivní pacienty. Suterén byl s podlažím nad ním propojený výtahem. Izolační pavilon obsahoval 3 pokoje s 10 lůžky a 1 pokojík pro hlídače. Nemocnice měla celkem 30 lůžek chirurgických a 10 izolačních. Již za rok se však ukázalo, že tento počet nestačí, a tak bylo množství lůžek zvýšeno nejprve o 12 a později o dalších 8, takže nemocnice měla koncem roku 1895 celkem 60 lůžek pro nemocné.

V roce 1926 schválila městská rada nadstavbu celého patra na hlavní budově a k tomu potřebný finanční obnos. Výstavba se uskutečnila ještě téhož roku a počet lůžek stoupl na 100 (80 chirurgických, 20 izolačních). Po roce 1930 se vyskytlo v Moravské Třebové několik tyfových epidemií, což si vynutilo v roce 1936 výstavbu takzvaného izolačního pavilonu se 45 lůžky. Zároveň byl jmenován primář internista MUDr. Walter Bier, takže moravskotřebovská nemocnice byla již dvouprimariátová (primářem chirurgie byl MUDr. Dotzauer). V roce 1940 bylo nadstavěno patro i u druhé budovy, čímž stoupl počet lůžek o dalších 20. V důsledku válečného dění byl areál nemocnice do roku 1944 obohacen o dvě dřevěná stavení, jež sloužila pro léčení infekčních chorob. Tyto nouzové baráky byly do roku 1975 pro nepotřebnost zlikvidovány.

budova bývalé polikliniky, dnes ředitelství z 80 let 20 stol

Nemocnice v letech 1945-1989

Po osvobození ČSR v roce 1945 se moravskotřebovská nemocnice stává českou. Proměnil se také její název: nejprve do podoby Všeobecná veřejná nemocnice v Moravské Třebové, od roku 1946 pak Okresní nemocnice v Moravské Třebové. Prvním českým primářem se stal internista MUDr. Jaroslav Špička. Kromě nově příchozích tří českých lékařů (primář chirurgie MUDr. M. Breuer, sekundář MUDr. B. Vlk a MUDr. F. Tuček) v nemocnici pracovali až do odsunu v roce 1947 dva bývalí němečtí primáři. O počátečním nedostatku českého personálu svědčí to, že z celkového počtu 76 zaměstnanců, byly jen dvě desítky Čechů. Nemocnice sestávala z hlavní budovy (80 lůžek), kde působilo chirurgické oddělení a prováděly se tu i porody, druhé a třetí budovy, kde bylo k dispozici celkem 140 lůžek interních a léčily se zde infekční a dětské choroby.

Na počátku 50. let dochází k velkým stavebním úpravám jak hlavní, tzv. první budovy, tak i dalších objektů v areálu nemocnice. V letech 1950-1951 byl k této hlavní budově dostavován trakt operačních sálů, kotelny a trafostanice. Ještě předtím, v roce 1946, započala výstavba bytové jednotky pro zaměstnance v jižní části areálu nemocnice. V roce 1949 se osamostatňuje od chirurgického oddělení oddělení gynekologicko-porodní a prakticky současně se utváří i samostatné zubní oddělení řízené ONV, v roce 1952 vzniká oddělení dětské, roku 1953 oddělení ORL, o něco později pak oddělení oční a nervové (neurologie).

Těmto modernizačním počinům napomohlo prosazení zákona č. 103/1951 Sb. o jednotné preventivní a léčebné péči.  Z někdejší dvouprimariátové nemocnice se stává moderní zdravotnické zařízení. Zrušení okresu Moravská Třebová v roce 1960 přineslo pro moravskotřebovskou nemocnici několik významných změn. Jednak se stala součástí nově vytvořeného OÚNZ Svitavy, a dále po uvolnění budov bývalého okresního úřadu naproti nemocnici i budovy SNB na Svitavské ulici získalo zdejší zdravotnictví prostory pro oddělení TBC a respiračních onemocnění, oddělení dětské, oční, zubní, ordinace obvodních lékařů i lékárnu. V těchto dobách ale také dochází k častým změnám a přesunům různých oddělení, což bylo dáno potřebou propojení a optimalizace odborné zdravotnické péče v celém okrese Svitavy.

Z nového zákona č. 20/1966 ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu vycházely další směrnice a vyhlášky, jimiž bylo zdravotnictví v následujících letech řízeno. Dochází k diferenciaci mezi nemocnicemi s poliklinikami na zařízení I., II. a III. typu. Nemocnice s poliklinikou I. typu zajišťovala vedle péče na základních nemocničních odděleních současně na své poliklinice všechny další odborné ambulantní služby, i když řada odborných lékařů do těchto ordinací dojížděla odjinud.

laboratoř z 80 let 20 stol

Nemocnice po roce 1989

V období let 1992-1997 dospěla nemocnice na vrchol v reálných možnostech poskytování zdravotních služeb. Došlo ke snižování doby hospitalizací, zavádění nových léčebných metod a postupů, vybavování novou přístrojovou technikou a zlepšování funkčně-technického staveb formou rekonstrukcí i novou výstavbou. V roce 1992 byla ukončena rekonstrukce s přístavbou II. nemocniční budovy, v roce 1993 oprava III. budovy a v roce 1997 byla dokončena první etapa rekonstrukce I. budovy. Druhá etapa následovala v roce 2003.

V roce 2000 byly vytvořeny základní předpoklady pro organizaci služeb vymezených výsledky výběrových řízení na poskytovatele akutní lůžkové péče. Mezi nejzásadnější kroky patří příprava na dokončení rekonstrukce I. budovy a její faktické zahájení stavebními pracemi. Cílem bylo vytvoření důstojného prostředí pro poskytování soustředěných zdravotních služeb ambulantního typu. Z důvodu transformace zdravotní péče byla nahrazena do té doby akutní lůžková péče lůžkovou následnou péčí. Nemocnice se v roce 2003 přeměnila na Nemocnici následné péče Moravská Třebová. Cílem bylo vytvořit podmínky pro doléčování a vznikly tři oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, kam byly přijímáni pacienti ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a jejichž zdravotní stav nebylo možné řešit v domácím prostředí. V roce 2009, stejně jako v letech předcházejících, se pokračovalo v modernizaci a opravách majetku nezbytného pro svoji činnost. Mezi zcela zásadní patřila oprava jedné lůžkové stanice následné péče, ambulantní části rehabilitace a oddělení klinické biochemie.

budova bývalého dětského oddělení a LDN z 80 let 20 stol

Současnost NNPMT

V září roku 2020 byla na Svitavské ulici na pozemku po zbořené budově dětského a plicního oddělení zahájena výstavba nové a moderní nemocnice následné péče. Šlo o dosud největší stavební akci Pardubického kraje na Moravskotřebovsku a jednu z největších krajských investic do zdravotnictví vůbec. Objekt Nemocnice následné péče po dokončení obsahuje tři lůžková oddělení následné péče o celkové kapacitě 90 lůžek, stravovací provoz, ambulantní provoz rehabilitace a také výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Od roku 2022 jsou součástí Nemocnice následné péče Moravská Třebová tři objekty. Je to především výše zmíněná nová budova Svitavská 1634/42 (připojená základna ZZS PAK má samostatnou adresu Svitavská 1634/11), dále budova polikliniky Svitavská 480/25 s ordinacemi lékařské ambulantní péče pod záštitou nemocnice i privátní ordinace, radiodiagnostickým pracovištěm a centrálním skladem zdravotnického materiálu, a konečně budova Svitavská 325/36, kde se nachází ředitelství a administrativní zázemí  nemocnice, biochemickou laboratoř, některé privátní ordinace, dispečink zdravotní dopravy a jejich výjezdová stanice a zázemí pro údržbu nemocnice.

zpracoval Mgr. Petr Nisler

budova dnešní polikliniky

Použité zdroje:

FRITSCHER, Franz: Gedenkbuch der Stadt Mährisch Trübau und den zum ehemaligen Mähr. Trübauer Dominium gehörigen Gemeinden, welche jetzt den land- und forstwirthschaftlichen Vereinsbezirk bilden. Mährisch-Trübau 1880.

HIKL, Rudolf: Moravská Třebová. Náčrt jejích dějin. Moravská Třebová 1949.

HORKY, Joseph Edmund: Markus Eugenius Bonacina. In: Brünner Wochenblatt 1827, Nro. 36, 37 Dostupné online – https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

JIRKOVÁ, Ivana: Osídlování Moravské Třebové v letech 1945-1947. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, Brno 2007. Dostupné online.

KLODNEROVÁ, Iva: Historický vývoj lékárenství ve vybraných místech regionu Svitavska. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Hradec Králové 2011. Dostupné online.

ONDROVÁ, Iva: Historie františkánského řádu v Moravské Třebové. Moravskotřebovské vlastivědné listy č. 23, 2014, s. 4-9.

PROTIVÁNEK, Martin: Zaniklý špitální a gymnaziální kostel v Moravské Třebové. Moravskotřebovské vlastivědné listy č. 24, 2016, s. 50-55.

SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Dějiny lékařství v českých zemích. Praha 2004.

Sborník k 90. výročí založení nemocnice v Moravské Třebové. Moravská Třebová 1984.

Výroční zpráva nemocnice 2000.

Eröffnung des neuen Krankenhauses. In: Wochenblatt für Mährisch-Trübau und Zwittau sammt Umgebung. Nr. 24, XVII. Jahrgang, 16. Juni 1894, Seiten 2-3. Dostupné online – https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/